Rada školy

Voľby zástupcov rodičov do rady školy

Vážení rodičia,

rade školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

Postup ustanovania rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

§25 zákona 596/2003 Z.z.

ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca ţiakov príslušnej školy.

§ 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

§3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,

Po dohode s pani predsedníčkou rady rodičov Vám predkladám tento postup.

Na základe odporúčaní triednych učiteľov a niektorých rodičov súhlasili s kandidatúrou do rady školy :

pani Dana Droppová – kvarta

pani Dana Kronfráterová – kvarta

pán Vlastimil Škandera – I.A

pán Tibor Sabaka – I.B

pani Renáta Máliková – I.C

pán Július Baráth – I.D

Do pondelka 30. mája 2012 prijímam na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ďalšie návrhy na kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy kde má navrhnutý dieťa, bude priložená formulácia ” navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx” . Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

Na pondelok 7. mája 2012 o 16.00 hod elektronickou poštou zvolám stretnutie rodičov všetkých žiakov školy do jedálne školy, kde bude jediný bod programu ” voľba zástupcov rodičov v rade školy “. Ak o 16.10 nebude podľa prezenčných listín nadpolovičná väčšina rodičov (254 rodičov), vyhlásim na ten istý deň o 16.15 hod. opakovanú voľbu, kde na zvolenie zástupcov rodičov do rady školy bude potrebná nadpolovičná väčšina prítomných rodičov.

Z predkladaných kandidátov sa v tajnej voľbe budú voliť traja zástupcovia rodičov v rade školy a najviac traja náhradníci. Na základe výsledkov tajných volieb sa spraví poradovník, z ktorého kandidáti s počtom hlasov prevyšujúcich polovicu prítomných rodičov sa stanú členmi rady školy. Ak by takýmto postupom neboli zvolení traja zástupcovia, bude sa hlasovať aklamačne o kandidátoch v poradí podľa počtu hlasov z tajného hlasovania. Keď budú zvolení traja členovia rady školy, budú sa voliť v poradí aklamačne traja náhradníci. Náhradník nastúpi na miesto člena rady školy bez ďalších volieb, ak tento člen prestane počas funkčného obdobia rady školy vykonávať svoju funkciu. ( odsťahuje sa, jeho dieťa prestane byť žiakom školy, … )

S pozdravom

Jozef Škorupa

Additional information