Rada školy

Ustanovujúce zasadnutie rady školy

17. mája 2012 sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy. Za predsedníčku rady školy bola zvolená pani Šiarniková, za podpredsedu pán Baráth a za tajomníčku pani Dobríková.

Rada školy bude pracovať v zložení:
Zástupcovia rodičov žiakov: Július Baráth, Renáta Máliková, a Vlastimil Škandera,
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ján Kalinay, Vlasta Šiarniková
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Jela Dobríková
Zástupca žiakov: Lea Barobinová
Zástupcovia zriaďovateľa: Mária Benedeková, Ivan Mokrý, Ján Blcháč aJozef Repaský.

Additional information