Ceny a platby

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2013/14

Zakúpenie nových čipov a informovanie sa o stravovaní v školskej jedálni je možné už od 21.augusta 2013 od 9:00 – 13:00 u vedúcej školskej jedálne.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.


Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne 8120202180/5600 do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. (Stravné na mesiac september teda uhradíte do 25. augusta.)

Výška stravného:
I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 21 dní = 21,21€
II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 21 dní = 23,94€   
III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 21 dní = 26,04€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe (toto číslo získate u vedúcej ŠJ) a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844.

Mgr.Kelovská Eva
vedúca školskej jedálne

Additional information