Výberové konanie na miesto riaditeľa školy

Názov pozície: riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/04/2022

 Názov organizácie: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

 Miesto výkonu práce: Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

 Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

 Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

 Dátum nástupu: 29. 06. 2022

Platové podmienky: od 1 300,00 € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

 Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

Popis činnosti pracovného miesta:

komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: VŠ II. stupňa

 Študijný odbor:

študijný odbor požadovaný pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a                  o zmene a doplnení niektorých zákonov

absolvovanie I. atestácie

 Prax: najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: áno

 Vodičský preukaz: sk. B

 Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, 
zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
ovládanie štátneho jazyka, 
ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
riadiace schopnosti a skúsenosti, 
ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

 

Ďalšie požiadavky:

predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele koncepcie rozvoja školy,
f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
i) záver.
Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku), vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), profesijný štruktúrovaný životopis, odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov, prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania:

  1. 04. 2022 (Profesia.sk)
  2. 04. 2022 (webové sídlo zriaďovateľa)
  3. 04. 2022 (webová stránka školy)

 Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 24. 04. 2022 (vrátane)

 Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 24. 04. 2022 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

 Spôsob vykonania výberového konania: ústne

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t.č. 041/5032 415, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokumet na stiahnutie

Additional information