Koncepčné dokumenty

Učebné plány

Štúdium žiakov ktorí boli prijatí na štúdium pred účinnosťou zákona 245/2008 Z.z. dokončievajú štúdium podľa dovtedy platných učebných plánov.

Od roku 2008/2009 má škola učebný plán na základe rámcového učebného plánu stanoveného štátnym vzdelávacím programom.
V Gymnáziu M. M. Hodžu sa vyučuje v jednom študijnom odbore a to 7902 5 – gymnázium. Štúdium je v osemročnej a štvorročnej forme bez zamerania. Učebný plán je upravený tak, aby umožňoval žiakovi čo najslobodnejšiu voľbu svojej vzdelávacej cesty výberom voliteľných predmetov. Posledné štyri roky osemročného štúdia budú totožné s štvorročným štúdiom. Učebný plán prešiel v roku 2011 modifikáciou, ktorú umožnil nový rámcový UP vydaný v roku 2011. Podľa neho študujú žiaci, ktorí začali štúdium v roku 2010
Učebný plán od roku 2008 na stiahnutie
Učebný plán od roku 2011 pre štvorročné štúdium a kvintu až oktávu a učebný plán pre primu až kvartu

Additional information