Ceny a platby

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2016/17

Zakúpenie nových čipov a informácie o stravovaní v školskej jedálni je možné už od 30. augusta 2016 od 9:00 – 12:00 hod.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne (IBAN: SK52 8180 0000 0070 0048 2355 - Štátna pokladnica) do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. 

Stravné na mesiac september uhradíte do 5.septembra 2016

  • I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 18 dní = 18,18€
  • II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 18 dní = 20,52€
  • III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 18 dní = 22,32€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe /toto číslo získate u vedúcej ŠJ/ a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910.

Mgr. Kelovská Eva 

vedúca školskej jedálne

 

Additional information