Školská jedáleň

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku šk. roka 2018/2019

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne SK52 8180 0000 0070 0048 2355 Štátna pokladnica do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Dávam do pozornosti nový cenník obedov platný od 1.9.2018, ktorý nájdete tu.

Stravné na mesiac september uhradíte do 25. augusta.

I. stupeň stravná jednotka 1,17€ x 21 dní = 23,40€
II. stupeň stravná jednotka 1,25€ x 21 dní = 25,00€    
III. stupeň stravná jednotka 1,35€ x 21 dní = 27,00€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe /toto číslo získate u vedúcej ŠJ/ a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910


Mgr. Kelovská Eva, vedúca školskej jedálne

Additional information