Školská jedáleň

Protest červených tričiek - 10. mája 2022

Symbolický „PROTEST ČERVENÝCH TRIČIEK“
zamestnancov školských jedální
dňa 10. mája 2022
ako vyjadrenie nespokojnosti so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešenia ich dlhodobých finančných a personálnych problémov.
Aj v našej školskej jedálni sa dnes pripájame k tomuto protestu symbolickou červenou stužkou.


Zoskupenie vedúcich a kuchárok školských jedální v Slovenskej republike:
- vyjadrujú nespokojnosť s nečinnosťou Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydáva ministerstvo a tým spôsobujú výrazné prečerpávanie finančných limitov na potraviny v školských jedálňach s negatívnym dopadom na rozpočty škôl a zriaďovateľov,
- vyzývajú Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na úpravu finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov tak, aby zohľadňovali súčasnú situáciu nárastu cien potravín, z ktorých sa jedlo vyrába a aby školské jedálne zabezpečovali nutrične vyvážené stravovanie pre deti a žiakov v školách,
- žiadajú, aby Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vyrokovalo a obhájilo opodstatnené nároky, záujmy vedúcich aj kuchárok z radov školských jedální s Úradom pre verejné obstarávanie na vytvorenie takých podmienok vo veci obstarávania potravín pre školské jedálne, ktoré nebudú negatívne ovplyvňovať ich kvalitu v rámci ekonomizácie procesov. Ekonomizáciu procesov už zabezpečujú okrem iného finančné pásma, ktoré sú pevne stanovené limitmi nákladov na výrobu jedál a tým nevytvárajú zisk ako napr. v reštauračných zariadeniach! Z toho dôvodu nemôže dochádzať k neúmernému nárastu výšky stravného pre rodičov detí a žiakov v školách a doraz sa kladie výrazne na nutričnú hodnotu jedál ako základ zdravého a pestrého jedálneho lístka. Z toho dôvodu žiadajú navýšenie finančného limitu, ktorý nevyžaduje obstarávanie potravín až do výšky 210 tis. EUR. V súčasnosti nie je možné obstarávanie potravín realizovať a to z dôvodu enormného každodenného výkyvu – nárastu cien takmer každej potravinovej komodity. Takýto akčný proces VO vyžaduje nárast personálneho zabezpečenia pre výkon funkcii odborne zaškolenej osoby pre tieto účely, čo fyzicky ani finančne školy ani školské jedálne nie sú schopné zabezpečiť,
- vyjadrujú nespokojnosť s personálnym a finančným zabezpečením školských jedální ako aj s odmeňovaním personálu, ktoré je opäť pod úrovňou minimálnej mzdy bez akejkoľvek motivácie pre súčasnú a nasledujúcu generáciu pracovať pre školské stravovanie.

 

Additional information