Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

Pokyn k uzavretiu koncoročnej klasifikácie v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, milí študenti,

z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie na území Slovenska a prebiehajúcej dištančnej forme vzdelávania vydal riaditeľ školy v súlade s usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 6. apríla 2020 a po prerokovaní pedagogickou radou Pokyn k uzavretiu koncoročnej klasifikácie v školskom roku 2019/2020. Pokyn je záväzný pre pedagogických zamestnancov školy a rovnako aj pre všetkých študentov.

Kompletné znenie pokynu nájdete tu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

vedenie školy

 

Pokyny pre žiakov a učiteľov od 30.marca 2020

Uzavretie škôl a súbežné zavedenie dištančného vzdelávania vytvára situáciu, ktorú legislatíva priamo nerieši, no v rámci súčasnej „pracovnej legislatívy" vydávam tieto pokyny.

Napriek tomu, že žiaci študujú doma a teda nemôžu absolvovať všetky aktivity, ktoré si učitelia plánovali, musia splniť výkonové štandardy. Učitelia sú povinní premyslieť a plánovať ich prácu doma tak, aby úlohy, ktoré im zadávajú, ich viedli k naplneniu štandardov. Zároveň sú povinní premyslieť a plánovať spôsob verifikácie toho, ako sa to žiakom darí pre potreby hodnotenia, no hlavne pre potreby svojho ďalšieho plánovania (spätná väzba v procese riadenia).

     1. Učenie sa žiakov:

 1. Žiaci sa učia v „domácom prostredí" a to tak, že vykonávajú aktivity, ktoré im naplánovali a elektronicky zadali vyučujúci. Spôsob zadávania úloh si určuje učiteľ, odporúča sa však EDUPAGE.

 2. Celý proces učenia sa žiaka tvorí len samostatná aktívna práca žiaka. Takouto prácou je aj vnímavé ( „s porozumením" ) sledovanie videa alebo iných „on-line" zdrojov.

 3. Žiak má štúdiom získať určité vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré očakáva školský vzdelávací program. Keďže učenie sa žiaka je individuálne, prioritnou sa stáva sebareflexia, či požadované vedomosti a zručnosti získal.

 4. Učiteľ zadáva po určitom období úlohy alebo zadania, splnením ktorých žiak preukazuje získané vedomosti a zručnosti, a preto sú podkladom pre hodnotenie.

 5. Zmyslom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne spracoval a pri tejto činnosti sa niečo naučil. Cieľom nie je odovzdanie spracovanej úlohy, ale jej vypracovanie. V tom sa prejavujú postoje žiakov. Ak učiteľ zistí nedostatočnú mieru samostatnej práce žiaka pri splnení úlohy (skopírované z internetu alebo skoro totožné s výsledkom spolužiaka), hodnotí prácu žiaka ako nedostatočnú. Teda buď prácu vráti ako nedostatočne spracovanú, alebo klasifikuje "nedostatočnou".

 6. Očakáva sa, že úlohy a zadania zadané žiakom z predmetov na týždeň by mali byť splniteľné za cca 30 hodín. Plánovanie učenia sa si robí žiak sám a to tak, aby stihol splniť úlohy do termínov určených učiteľom. V prípade kumulácie úloh zo strany učiteľov žiak situáciu s učiteľmi komunikuje.

 7. Aj keď je učenie sa individuálne, odporúča sa využívať konzultácie medzi žiakmi navzájom a medzi žiakom a učiteľom. Na konzultácie sa využíva elektronická komunikácia.

Kompletný pokyn je v prílohe

 

Pokyny žiakom k dištančnému štúdiu

Pokyny pre žiakov na dištančné štúdium

Právny titul

Riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve vydáva príkazový list, ktorým podľa §5 ods.2 pís.a ; f , určuje opatrenia na zabezpečenie plnenia školského vzdelávacieho programu počas uzavretia školy z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy COVID 19.

Od 16.3.2020 je uzavretá škola, no vzdelávanie pokračuje dištančnou formou. Teda žiaci nemajú prázdniny ani nie sú v ošetrovaní či liečení. Sú doma a učia sa podľa pokynov svojich vyučujúcich podľa platného rozvrhu hodín.

 

Princípy dištančného vzdelávania

 1. Vzdelávanie sa zabezpečuje cez systém EDUPAGE

 2. Pokiaľ žiak nemá možný prístup k EDUPAGE, kontaktuje PZR(Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903218980) a dohodnú si iný spôsob.

 3. Žiak sa učí v domácom prostredí tak, že plní úlohy a zadania, ktoré mu poslal vyučujúci.

 4. Žiak dostane zadania alebo úlohy najneskôr v čase vyučovacej hodiny podľa riadneho rozvrhu.

 5. Ku každému zadaniu alebo úlohe žiak dostane "záverečnú úlohu", ktorou by mal preukázať, čo sa naučil.

 6. Po splnení úloh alebo zadaní žiak odošle vypracovanú "záverečnú úlohu", podľa pokynov učiteľa. Neodoslanie vypracovanej úlohy sa prejaví v klasifikácii.

 7. Pokiaľ žiak učivu nerozumie, nevie vypracovať úlohy alebo zadania, kontaktuje vyučujúceho s konkrétnou otázkoum, a to cez EDUPAGE alebo spôsobom, ktorý vyučujúci ponúkol ako alternatívu.

 8. Žiaci majú povinnosť plniť úlohy alebo zadania ktoré určil vyučujúci. Pokiaľ žiak úlohu alebo zadanie na niektorú vyučovaciu hodinu cez EDUPAGE nedostal, má povinnosť kontaktovať vyučujúceho alebo spolužiakov a úlohy získať. To, že žiak nedostal úlohy alebo zadania nie je dôvod na ospravedlnenie ich nesplnenia. Žiak sa musí zaujímať o to, čo sa má učiť.

 

Odovzdané "záverečné úlohy" budú podkladom pre koncoročnú klasifikáciu.

 

 

RNDR. Jozef Škorupa v.r.

riaditeľ školy

 

Prerušenie vyučovania od štvrtka 12. marca 2020

Od 12. marca 2020 do odvolania Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
 
1) ruší prezenčnú formu vyučovania pre všetkých žiakov,
2) ruší organizovanie všetkých kurzov Jazykovej školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu,
3) ruší prevádzku a zabezpečenie stravovania všetkým stravníkov, ktoré poskytuje školská jedáleň pri Gymnáziu M. M. Hodžu,
4) zakazuje využívanie telovýchovných zariadení zazmluvnenými partnermi.
 
Opatrenia napĺňajú nariadenie zriaďovateľa školy.
Všetky ďalšie podrobnosti budú žiakom, rodičom a zamestnancom školy zasielané pomocou aplikácie Edupage. Prosíme, sledujte správy v aplikácii.
 
V prípade otázok prosíme verejnosť, aby nevyužívali pevné linky, ale kontaktovali nás telefonicky (0905 636 965 - Matúš Stáňa) alebo mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
 
vedenie školy
 
 

Additional information